Skip to main content

Yhdistyksen säännöt

Päivitetyt säännöt hyväksytty Jyväskylän vuosikokouksessa 11.10.2022

1. § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry, FORNA (Finnish Operating Room Nurses Association). Kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on valtakunnallinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää leikkausosaston hoitotyötä, valvoa aatteellisia ja ammatillisia etuja sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansiota tai aineellista etua jäsenille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää neuvottelu- ja opintotilaisuuksia,
 • antaa lausuntoja,
 • toimii terveydenhuollon eri yksiköiden yhteistyön kehittämiseksi,
 • toimii yhteistyössä terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa,
 • on jäsenenä Euroopan leikkaushoitajayhdistyksessä (European Operating Room Nurses Association, EORNA).

3. § Tarkoituksensa tukemiseksi

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4. § Yhdistyksen jäsenyys

Varsinainen jäsen. Jäseneksi voidaan hyväksyä sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut henkilö, joka on kiinnostunut perioperatiivisesta hoitotyöstä.

Kunniajäsenyys. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt ansiokkaasti periopera­tiivisen hoitotyön kehittymistä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Opiskelija- ja eläkeläisjäsenyys. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä sairaanhoitajatutkintoa suorittava henkilö, joka on kiinnostuneet perioperatiivisesta hoitotyöstä. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi eläkkeelle jäätyään ilmoittautua eläkeläisjäseneksi.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut vuotuista jäsen­maksuaan.

Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan on vahingoittanut yhdistyksen arvoa tai toiminut vas­toin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voi yhdistys kokouksessaan erot­taa hänet.

Ehdotus jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä on esitettävä kirjallisesti perusteluineen.

Erottamispäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asianomaiselle.

5. § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävalta käyttää yhdis­tyksen kokous. Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Hallituksen alaisina toimivat tarpeel­liseksi katsotut hallituksen asettamat toimijat.

6. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin yhdistyksen kokouksen päättämässä alan ammattilehdessä ja/tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka voi todistaa henkilöllisyytensä. Valtakirjaa käyttämällä ei saa äänestää. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa se esitys, johon puheenjohtaja yhtyy.

7. § Yhdistyksen vuosikokous

Pidetään lokakuun loppuun mennessä ja siellä käsitellään

 • hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus yhdistyksen edelliseltä toi­mikaudelta,
 • vahvistetaan tilinpäätös,
 • päätetään tilin-/taloudentarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
 • valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen pu­heenjohtajaksi,
 • valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet,
 • valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa ja varalle kaksi (2) tilin-/toiminnantarkastajaa,
 • päätetään vuosikokouksen ilmoitustavasta,
 • mahdolliset muut asiat.

8. § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu

 • kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja,
 • kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä.
 • Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan, joista molemmista kolmannes (1/3) on vuosittain erovuorossa

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja/tai rahastonhoitajan.

9. § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenmäärästä (4 henkilöä) sitä vaatii.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet (½) hallituksen jäsenmäärästä on läsnä (3 henkilöä).

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan valitaan se esitys, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi henkilövaaleissa arpa.

10. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi tilin-/toiminnantarkastajille elokuun loppuun mennessä.

11. § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

12. § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä.

13. § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneistä varoista päätettävä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Purkamiskokouksessa päätetään yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä edellisen mukaisesti, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole nimenomaan toisin määrännyt. Purkamispäätöksen tekoon vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) purkamiskokouksessa annetuista äänistä.