Skip to main content

Rekisteriseloste

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA  ry)

Kumpulantie 3, 3.krs
00520 Helsinki

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme tai muuta siihen verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1.  Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Jäsensihteeri
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry/ FORNA ry
Kumpulantie 3, 3.krs
00520 Helsinki
tai sähköpostilla: jasensihteeri(ät)forna.fi

2.  Jäsenrekisterin henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Jäsenrekisteri
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
*  Jäsenyyksien ylläpito
*  Pinsetti-lehden lähetysosoite
*  Sähköinen jäsenviestintä
*  Analysointi ja tilastointi
*  Toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:
*  Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika
*  Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
*  Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot

 

3.  Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet
jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, yhdistyksen kotisivujen, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
*  rekisterinkäsittelijän syöttäminä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:
*  VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

4.  Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kun käyttäjä on irtisanonut jäsenyytensä yhdistyksestä tai ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksuaan, käyttäjän henkilötiedot poistetaan.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 

5.  Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

6.  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
*  Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
*  Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

 

8.  Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itse, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarvittaessa rekisteröity voi ottaa asiassa yhteyttä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jäsensihteeri
Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry/ FORNA ry
Kumpulantie 3, 3 krs.
00520 Helsinki 
Finland
tai sähköpostitse jasensihteeri(ät)forna.fi

Rekisteröity voi itse korjata virheellisen tiedon tai ilmoittaa siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiin. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

 

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.