Skip to main content

Opintopäivien luennoitsijat 2022

Sinikka Holma

Sinikka työskentelee tällä hetkellä hoitotyön lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK). Hänen opetus- ja asiantuntijuusalueensa ovat akuutti- ja perioperatiivinen hoitotyö, potilaan kliininen tutkiminen, kansallinen ja kansainvälinen hanketoiminta, koulutusvienti sekä palveluliiketoiminta. JAMKissa on menossa 11. vuosi. Sitä ennen Sinikka on työskennellyt anestesiasairaanhoitajana Seinäjoella, Tampereella, Zurichissä  ja Jyväskylässä. Keski-Suomen keskussairaalassa hän toimi myös kipuhoitajana APS- toiminnassa sekä kroonisen kivun hoidossa. Anestesiasairaanhoitajana työkokemusta on kertynyt noin 20 vuotta.

Nina Heinikoski

Nina on toiminut kätilönä Jorvin sairaalan synnytysosastolla yli 20 vuoden ajan ja nyt viimeiset viisi vuotta HUS Naistentaudit ja synnytykset-tulosyksikön hoitotyön kliinisenä asiantuntijana. Yksi keskeinen tehtävä nykyisessä työssä on hoitohenkilökunnan kouluttaminen.

Nina on organisoinut yhdessä Tiina Pitkäsen kanssa kätilöiden kouluttamisen instrumentoivan hoitajan tehtäviin synnytysosaston yhteydessä toimivaan leikkausosastoon ja koulutuksia on järjestetty vuodesta 2018 alkaen.

Ninan luento käsittelee kätilöiden aseptisen toiminnan havainnointia instrumentoivana ja valvovana hoitajana synnytykseen liittyvissä toimenpiteissä. Nina pitää luennon Tiina Pitkäsen ja Tiina Pullin kanssa.

Minna Isola

Minna toimii tällä hetkellä leikkaussalihoitajana Jyväskylän Sairaala Novassa. Hänen vahvuusalueisiinsa kuuluu verisuoni- ja thoraxkirurgia. Hän on kouluttautunut hybridihoitajaksi, sekä kliiniseksi asiantuntijaksi, toimien osastolla kollegansa kanssa hybridisalin pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjien toimenkuvaan kuuluu hybridisalin toiminnasta kouluttaminen koko osaston henkilökunnalle, sekä salin toiminnan kehittäminen yhteistyössä kuvantamisen kanssa.

Minna Jaakkonen
Minna työskentelee tällä hetkellä leikkaussalihoitajana Keski-Suomen Sairaala Novassa. Aiemmin hän on työskennellyt KYS:n päivystysleikkausosastolla sekä Pohjola Sairaalassa.
Minna toimii Novan leikkausosastolla trauma- ja selkäkirurgian vastuuhoitajana. Traumakirurgian tiedetään olevan yhdenlaista ”välineurheilua” ja tämä motivoi hänet hakemaan välinekoordinaattoriksi, kun paikka keväällä 2021 avautui.
Välinekoordinaattoreita on tällä hetkellä kolme ja toimea hoidetaan vuoroviikoin. Välinekoordinaattorin työnkuva toi mukanaan siis uusia haasteita eikä leikkaussalityöstä tarvinnut kokonaan luopua.
Kristiina Junttila

Kristiina toimii johtajana HUSin Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksessa. Hänellä on taustalla pitkä kliininen ura perioperatiivisessa hoitotyössä, missä yhteydessä hän on toiminut Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y.:n puheenjohtajana (1993–2000) ja EORNA:n presidenttinä (1999–2005). Kristiina johtaa tutkimushanketta Tiedolla johtamisen edellytykset perioperatiivisessa hoitotyössä, josta on valmistunut kolme väitöskirjaa ja kahdeksan Pro gradu -tutkielmaa. Hän toimii hankejohtajana kansallisissa tutkimuksissa, jotka liittyvät mm. painehaavoihin, hoitotyön laatuun ja hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyteen / sitoutuneisuuteen.

Jaakko Järvenpää

Jaakko on toiminut ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä Keski-Suomen keskussairaalassa (nykyinen sairaala Nova) reilun viiden vuoden ajan. Samasta paikasta hän aloitti aikanaan erikoistumisen, jota hän täydensi kolmella vuodella Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Työn painopisteenä ja erityisenä kiinnostuksen kohteena erikoislääkäriuran aikana on ollut monipuolinen selkäkirurgia. Navigaatioavusteisesti rangan fuusiokirurgiaa on Keski-Suomen keskussairaalassa tehty keväästä 2021 asti.

Tiia Kontio

Tia työskentelee sairaanhoitajana Meilahden sairaalan leikkausosastolla (HUS). Hän on suu- ja leukakirurgian vastuuhoitaja, lisäksi vahvuuksiin kuuluu gastrokirurgia, elinsiirrot ja osaston päivittäistoiminnan koordinointi. Tialla on simulaatiokouluttajan pätevyys ja hän on mukana järjestämässä osastonsa elvytyskoulutuksia. 

Tiia Kukkonen

Tiia toimii verisuonikirurgian erikoislääkärinä KSSHP:n sairaala Novassa. Hän valmistui lääkäriksi Kuopiossa, jossa teki myös väitöskirjan koskien kroonisen alaraajaiskemian kirurgisten ja endovaskulaarihoitojen pitkäaikaistuloksia. Suunnilleen vuosituhannen vaihteessa alkoi maailmalla yleistyä ajatus hybridisaleista. Tiia suoritti kirurgian runkokoulutuksen Jyväskylässä ja yliopistovaiheen Helsingissä. Helsingissä hän pääsi osana erikoistumista angioröntgeniin ja työskentelemään hybridisalissa, koulutusaikana siellä mm. otettiin käyttöön uusittu hybridisali. Tiia vieraili myös Strasbourgissa, jossa tehtiin paljon hybriditoimenpiteitä ja käytettiin Da Vinci -leikkausrobottia sekä Magellan-endovaskulaarirobottia. Vuonna 2014 Tiia palasi Jyväskylään. Hän on aktiivisesti mukana hybridisalin toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Eija Kyyrönen

Eija työskentelee Kysissä hoitotyön palvelupäällikkönä leikkaustoiminnan ja heräämön osaamisalueella. Työnkuvaan kuuluu hoitotyön ammattilaisten rekrytointi (määräaikaiset sijaiset) sekä heidän perehtymisestä ja täydennyskoulutuksesta huolehtiminen yhdessä työyksiköiden esimiesten kanssa. Eija toimii myös henkilöstöhallinnollisena lähiesimiehenä osaamisalueensa määräaikaisille ja sisäisille sijaisille. Hän tekee kiinteää yhteistyötä mm. rekrytointipalvelujen ja palvelussuhdeyksikön kanssa, sekä Hoitotyön palvelut- osaamiskeskuksen muiden osaamisalueiden esimiesten kanssa.

Aiemmin Eija on työskennellyt Kysissä leikkaussairaanhoitajana ja apulaisosastonhoitajana sekä osastonhoitajana leikkaussalissa ja heräämö-vastaanottokotiutusyksikössä, parisen vuotta myös yksityispuolella. Perioperatiivisen hoitotyön kenttä kaikkinensa on Eijan ominta aluetta.

Carita Löfqvist

Carita tutkii väitöskirjassaan yövuoroon suunniteltujen nukkumishetkien vaikutusta sairaanhoitajien jaksamiseen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hänellä on laadun ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen kliinisessä hoitotyössä. Caritalla on monipuolinen kokemus terveydenhuollossa, niin kliinisenä hoitajana, opettajana kuin asiantuntijana. Tällä hetkellä hän työskentelee laatupäällikkönä HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

Katie Morgan

Katie currently works as a Lecturer in Operating Department Practice at Coventry University, her areas of teaching expertise include Lead Lecturer for Surgical Practice, Interprofessional Education and Ethics within the Operating Theatre. 

Upon graduation Katie worked as a perioperative nurse at Selly Oak Hospital in Birmingham and was involved in the delivery of surgery to injured military personnel being transported back from Afghanistan. She also specialised within Burns and Plastics and General Surgery.

Prior to her undertaking her current position, Katie worked as a Clinical Nurse Specialist for Skin Cancer specialising in Dermatology, an autonomous role that saw her having her own independent surgical list as well as co-ordinating and supporting the patient pathway from diagnosis to Stage 4 treatment

Pirjo Mäki-Natunen

Pirjo on fysioterapian lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK). Opetus- ja asiantuntijuusalueet ovat potilaan aktivoiva ja ergonominen avustaminen, terveyden -ja hyvinvoinnin edistäminen, sydän-ja hengityselimistön toimintaa tukeva fysioterapia sekä neurologinen fysioterapia. Pirjo on ergonomia kouluttaja, sydänfysioterapeutti sekä erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan. Pirjo on toiminut työhyvinvoinnin, kuntouttavan hoitotyön, terveyden edistämisen ja kuntoutuksen hanketoiminnassa ja täydennyskoulutuksessa.

Patrik Nyström

Patrik on perehtynyt inhimillisiin tekijöihin ja systeemiturvallisuuteen. Kiinnostuksen kohde on se miten ammattilainen toimii sosiaalis-teknisessä ympäristössä ja miten silloin luodaan turvallisuutta. Miten ja mitkä paineet vaikuttavat turvallisuuden luomiseen ja millä keinoilla me voimme edistää turvallisuutta, ovat hyviä kysymyksiä. Patrikilla on takana pitkä ura terveydenhuollossa, myös opettajana. Nyt hän toimii Safety Development Managerina Nesteellä.

Sara Palander

Sara toimii HUS Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikössä hoitotyön kliinisenä opettajana. Hänen työnkuvaansa hoitotyön kliinisenä opettajana kuuluu mm. terveysalan opiskelijoiden ohjattujen harjoitteluiden koordinointi, hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen vahvistaminen, kansallinen verkostoyhteistyö opiskelijaohjauksen kehittämiseen liittyen sekä kliinisten oppimisympäristöjen laadun varmistaminen.

Sara on työssään erityisen kiinnostunut erilaisten ohjausmallien käyttöönotosta ja kehittämisestä opiskelijoiden ohjatussa harjoittelussa. Saran aktivoiva luento käsittelee vertaisoppimista (pariohjausta) opiskelijoiden ohjatussa harjoittelussa.

Marjo Palovaara

Marjo toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkintovastaavana englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa. Hän on toiminut leikkaussairaanhoitajana Jyväskylässä, Lontoossa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tutkintovastaavan tehtäviin kuuluu myös opetusta, eli perioperatiivisen hoitotyön perusteiden opettamista kansainväliselle ryhmälle. Marjo toimii Hyvinvointi – yksikössä tutkimus- ja kehittäminen tulosalueella koulutusvientitiimissä. Hän on tiimin Kiinan maavastaava, joka tarkoittaa osallistumista erilaisiin yhteistyöneuvotteluihin ja projekteihin, mutta myös opiskelijoiden ja opettajien kouluttamiseen Kiinassa. Enenevässä määrin JAMKin englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta ollaan kiinnostuneita niin ulkomailla kuin kotimaassa laajan sairaanhoitajapulan yhtenä ratkaisuna.

Jaana Perttunen

Jaana työskentelee tällä hetkellä hoitotyön lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hänen opetus- ja asiantuntijuusalueensa ovat perioperatiivinen hoitotyö, infektioiden torjunta ja potilaan kliininen tutkiminen. Jaanan osaamisalueita ovat myös kansalliset ja kansainväliset hankkeet, koulutusvienti ja palveluliiketoiminta. Jaana oli Suomen leikkaussairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja 2013–2021. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana perioperatiivisen hoitotyön kansainvälisissä organisaatioissa (NORNA, EORNA, AORN). Jaanalla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus perioperatiivisesta hoitotyöstä.

Arttu Peura

Arttu toimii erikoistuvana fyysikkona Keski-Suomen Sairaala Novassa. Hänet voi löytää Novassa niin magneettikuvauslaitteiden luota kuin leikkaussalienkin syövereistä. Säännöllisiä havaintoja on myös erinäisistä luentosaleista pitämässä säteilysuojelun täydennyskoulutusta lukuisille säteilyn parissa työskenteleville ammattiryhmille. Erikoistumisensa Arttu on aloittanut aikoinaan Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja viimeistelee nyt opintojaan tullakseen oikeaksi sairaalafyysikoksi.

Tiina Pitkänen

Tiinalla on noin 20 vuoden kokemus leikkaussairaanhoitajan työstä. Hän on toiminut leikkaussairaanhoitajana Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Lontoossa. Tiina on hyvin kiinnostunut aseptisesta toiminnasta ja infektioidentorjunnasta osana potilaan turvallista hoitoa. Koulutukseltaan Tiina on sh YAMK, ammatillinen opettaja ja hygieniahoitaja. Hän on reilun vuoden toiminut Laurea-ammattikorkeakoulussa Vantaalla hoitotyön lehtorina ja opettaa perioperatiivista hoitotyötä suomenkielisille ja englanninkielisille ryhmille sekä haavahoitoa. 

Heli Ruokamo

Heli on koulutukseltaan sairaanhoitaja YAMK, hygieniahoitaja ja ammatillinen opettaja.

Hän on työskennellyt Sairaala Novassa eri työpisteissä, suurimmaksi osaksi sairaanhoitajana leikkaussalissa, hygieniahoitajana ja viimeksi koulutussuunnittelijana.

Helin luento käsittelee potilaan preoperatiivista puhtautta ja sen osa-alueita. Tarve tälle aiheelle lähti suoraan kliinisestä hoitotyöstä leikkaussalihoitajien aloitteesta.

Carola Schauman

Carola työskentelee elinsiirtokoordinaattorina HUS Meilahden sairaalassa vuodesta 2007 lähtien. Aikaisemmin hän on tehnyt instrumenttihoitajan työtä Kirurgisessa Sairaalassa noin 20vuotta ja vuoden Lastenklinikalla.

Elinsiirtokoordinaattori on aina paikalla kun sairaalan leikkausosastolla hoidetaan elinluovuttajaa. Leikkausosastot ympäri Suomen maan on ehtinyt tulla tutuksi vuosien varrella. Yhteistyö Scandiatransplantiin on jatkuvaa, ja koordinaattori-ryhmän jäsenenä pysyn ajan tasalla mitä muissa pohjoismaissa tapahtuu.

Koulutan ja ohjaan luovutussairaaloiden henkilökuntaa. Elinsiirtopotilaiden jonohoito, ja jälkiseuranta kuuluu myös jokapäiväiseen työhöni.

Hannele Tyrväinen

Taustaa: Sairaanhoitajan työkokemusta perusterveydenhuollon vuodeosastolta, päivystyksestä ja kotisairaanhoidosta, erikoissairaanhoidosta leikkaussairaanhoitajana ja kirurgian vuodeosastolta sekä osastonhoitajana (tapaturmakirurgian osasto).

Hoitotyön lehtori Jyväskylän ammattikorkeakoulu vuodesta 2005, tutkintovastaava vuodesta 2014.

Nykyiset työtehtävät tutkintovastaavan tehtävien lisäksi palveluliiketoiminta; sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus ja muu täydennyskoulutus, avoin ammattikorkeakoulu; lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -erillisryhmien vastuuopettajuus, YAMK; kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma, koulutusvienti, työryhmätyöskentely: lääkehoidon opettajien valtakunnallinen verkosto LOKKA-ryhmä, Fimean lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmä, sairaanhoitajan valtakunnallisen kokeen koordinaatioryhmä, Maine-työryhmä.

Riikka Vanhanen

Riikka työskentelee tällä hetkellä leikkaussalisairaanhoitajana HUS Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosastolla. Hänen vahvuusalueisiinsa kuuluu sydänkirurgia, sydämen tukipumput, ommelaineet sekä uusien kollegojen perehdytysvastaavana toimiminen ja leikkausosaston päivittäistoiminnan koordinointi. Riikka on ensimmäistä kauttaan Fornan hallituksen jäsen, vastuualueinaan Pinsetti-lehden toimitusneuvosto sekä toimistoasiat. Hän kirjoittaa myös Pinsetti-lehteen Ajatuksia salin nurkasta –kolumneja.

Patrick Voight

Patrick Voight (USA)
RN, BSN, MSA, CNOR.

Managing Director at PwC

Past President of the Association of periOperative Registered Nurses (AORN)

President of International Federation 
of Perioperative Nurses

”Physi-Digi Nursing: Unburdening the Clinician”

Iltajuhlan live-musiikista vastaa BOLO

BOLO on Jyväskyläläinen nouseva suomiräp artisti, joka julkaisi ensimmäisen EP:nsä vuonna 2021. Levyn kaunis ja koskettava kappale ”Tiedäthän sen” noteerattiin jopa Spotifyn virallisella uuden suomaisen musiikin listalla. BOLOn musiikkia on striimattu Spotifyssä yhteensä jo yli 50 000 kertaa. Artisti on tunnettu positiivisesta ja energisestä esiintymisestään